| Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר

|

עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר

|

עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר

|

עופר - הארכת מעצר, הסתה

|

מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח

|

Ofer - Minors, Remand Extension

|

עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים

|

עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

|

מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר

|

Ofer - House Arrest, Remand Extension

|