מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
28/11/2016
|
בוקר

השופט: סא"ל מנחם ליברמן

חוקר המשטרה: זייד אקטיש

הסנגורים: מאמון חשים, ג'אד קדמני

 

שני תיקי עצורים לדיון:

 

וסים חאתם מחמד אלקוזי, ת"ז  402355556  

עצור מ-5.11.2016.

 

השופט ליברמן מקדים ואומר לחוקר: "אני אכעס. בתיק הזה חסרים דוחות, פרטים, חקירות. בבקשה תביא את המידע".

החוקר יוצא לחפש את  המידע... [מה יכתבו החוקרים בזמן שניתן להם?...יישבו ויחשבו...]

העצור מגיע. מסירים ממנו את כיסוי העיניים ואזיקי הידיים.

הסנגורים ניגשים אל העצור, וכעבור דקה אומרים: אבל העצור הזה הוא לא וסים... העצור מנסה להאריך את השיחה עם האנשים "מבחוץ" , אבל מיד חובשים מחסום על עיניו ואוזקים את ידיו.

ג'אד קדמני אומר: "טוב, תתאוורר!"

השופט אומר: "אני מקווה שזה לא חלק ממשחק של גורמי החקירה שכאילו מביאים את העצור בפני שופט, ומאחר שהעצור לא מבין במשפט, אפשר להטיח בפניו: היית אצל שופט..."

לפי השופט ליברמן, השופטים מתנגדים למשחק המקצועי.

העצור מוצא מהחדר, ואז מביאים את העצור הנכון. ליברמן מבקש מהסנגורים לברר עם העצור כמה חקירות עבר.

אחרי כ-20 דקות החוקר חוזר. בידו דף שנתלש ממחברת, ובו חיבור שנכתב בכתב יד. 

נראה ש"הדימיון המזרחי" שלי השפיע על מחשבותיי: מי ומה חיברו את הטקסט הזה על דף הזה שנתלש במהירות ממחברת?...

לא נדע מה כתוב בו. הוא נמסר לשופט. השופט קורא את הכתוב, לא אומר עליו דבר ומציע להמשיך בהליך הארכת המעצר.

הסנגור אומר לשופט שהוא סומך על החלטותיו.

והנה החלטתו של השופט ליברמן -

[באופן יוצא מן הכלל קיבלנו את הפרוטוקול המודפס, ואני אצטט אותו במלואו, כי ממנו אפשר ללמוד דבר אחד או שניים, על מה שבעצם אפשר לדעת כבר אחרי שנים של תצפיות]:

   

"לפני 7 ימים הובא החשוד להארכת מעצרו. חוקר המשטרה ביקש הארכת מעצר של 8 ימים והוסיף שאם לא תהיה התקדמות בחקירה תישקל העברת התיק לתביעה הצבאית בתוך תקופת 8 הימים. באותו היום צורף לבקשה דוח סודי, אשר פירט רשימה של פעולות חקירה מתוכננות בעניינו של החשוד. לאחר בחינת הפעולות ועמדת המשטרה נעתרתי לבקשה והוריתי על הארכת מעצרו של החשוד עד היום. בהחלטה צוינה הערת החוקר בדבר אפשרות העברת התיק לתביעה.

היום הובא החשוד בפניי פעם נוספת, ובפי המשטרה בקשה להארכת מעצרו ב-4 ימים לצורך השלמת החקירה והעברת התיק לתביעה הצבאית. עיינתי בתיק החקירה ומצאתי כי מאז הדיון הקודם בעניינו של החשוד בוצעו פעולות הבאות:

דוח זיהוי תמונות ביום 22.11.2016, בשעה 14:36. יש להניח כי פעולה זו ארכה מספר דקות.

חקירה של החשוד על ידי חוקר של השב"כ באותו תאריך מ-14:00 עד 13:50, דהיינו במשך 10 דקות.

חקירה של החשוד היום בשעות 9:15 –9:40 , דהיינו  במשך 25 דקות.

 

לסיכום: מתיק החקירה עלה כי החשוד נחקר במהלך פחות משעה מאז הדיון הקודם, ולא הייתה שום אינדיקציה לשלל הפעולות שתוכננו לפי הדוח אשר הוצג לי. לאור זאת ביקשתי מהחוקר השלמות. הוא ניגש אל חוקר השב"כ, וזה הכין השלמה לדוח שבו הוא פירט מספר פעולות נוספות. יצוין כי גם פעולות אלו בוצעו כולן ביום 22.11.2016 , דהיינו לפני 6 ימים, יום לאחר הדיון הקודם. עוד צוין באותה השלמה, שהוגשה לי כעת, כי לאור הפעולות שכן בוצעו הוחלט לא לבצע פעולות נוספות אשר תוכננו.

לא מובן לי מדוע גורמי החקירה, שהגיעו למסקנה כי אין בכוונתם לבצע את פעולות החקירה הנוספות, לא החליטו להשלים את החקירה ולהעביר את התיק לתביעה, כהערת החוקר בדיון הקודם. אין כל הצדקה להחזקת אדם במעצר ללא צורך. אם החקירה מסתיימת, הרי אף על פי שנותרו עוד ימים עד לסיום מעצרו החוקי, יש להעביר את תיקו לתביעה הצבאית. אין להשאירו במתקן מעצר חקירתי כאשר לא מתוכננות כל פעולות חקירה.

מצופה מגורמי החקירה שכאשר הם מבקשים תקופת מעצר לצורך ביצוע פעולות, ואז, מסיבה כלשהי, מחליטים לא לבצע את אותן הפעולות שיזמו בעצמם, יש להעביר  עניינו של החשוד לתביעה הצבאית או להביאו בפני שופט, ולא להשאירו בתא מעצר.

לאור האמור, ולאחר שלא שוכנעתי כי גורמי החקירה פעלו בשקידה הראויה בכל הקשור לחקירתו של חשוד זה, ולאחר שמצאתי כי קיימת עילת מעצר של מסוכנות שלא ניתן לאיין בחלופה, אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד ב-24 שעות, ועד ליום 29.11.2016 בשעה 10:45".

 

זהו הפרוטוקול של היום במגרש הרוסים. אני בטוחה שתוכנו יכול להיות משוכפל לעוד מקרים רבים שבהם גורמי החקירה "מורחים" את הזמן, והעצור, בתאו המבודד, מחכה לעשיית צדק כלשהו.

 

העצור השני שדנו בתיקו:

תאאר האני חמד זיר, ת"ז 854872637 

 

ללא שום דיון הוחלט על הארכה של 24 שעות נוספות.