Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פומביות הדיון

ש', 15.06.2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
א', 15.12.2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
ג', 12.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
א', 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 21.03.2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
ב', 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 02.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 22.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 10.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 15.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 13.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 29.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
ב', 31.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 21.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 10.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 02.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 19.02.2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ב', 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 01.02.2012 עופר - פומביות הדיון
ב', 30.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 02.01.2012 עופר - פומביות הדיון
ב', 12.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 28.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 15.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 08.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 13.10.2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון
ב', 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 09.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 19.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 28.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 07.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 31.05.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 07.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
א', 23.08.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 08.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)