View Album | Page 5 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

אחת המערות
Photographer: Rachel Afek
29/04/2022
אחת המערות שבסביבה, משמשת בגשם מחסה לכבשים
רועים, כבשים ושיח
Photographer: Rachel Afek
29/04/2022
השיח שהוריק בשבועיים האחרונים שנותן קצת צל ומאכל
הכבשים בגוש צפוף
Photographer: Rachel Afek
29/04/2022
הכבשים מקובצות בגוש צפוף והראש מורכן כדי לקבל צל מהכבשה שליד
נוף מקומי
Photographer: Rachel Afek
29/04/2022
תנור בגן הילדים בחדידיה
Photographer: Rachel Afek
17/03/2022
יצירה מקומית של תנור שהיה בעבר מיכל מים, ועכשיו מחמם בעזרת עצים.
הפסקת קפה בחדידיה
Photographer: Rachel Afek
17/03/2022
חומסה, בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
17/03/2022
מחסום גיתית
Photographer: Rachel Afek
17/03/2022
בדיקות במחסום על הבוקר
אל ח'אדר: והפרחים לדפנה בנאי
Photographer:
13/03/2022
עקאבה בקעת הירדן:  ילדי הגן מחכים להסעה הביתה
Photographer: Daphne Banai
13/03/2022
בקעת הירדן, אלחאדר: מים שהוסטו מן המעיין המקורי ממלאים תא הבריכה הגנובה
Photographer: Daphne Banai
13/03/2022
בקעת הירדן, אל פארסייה: הבריכה הגנובה משופצת
Photographer: Daphne Banai
13/03/2022
מוחמד מכין לנו תה
Photographer: Nava Toledano
10/03/2022
פריחה עשירה בשיאה
Photographer: Nava Toledano
10/03/2022
צבעוני ההרים
Photographer: Nava Toledano
10/03/2022
פסאיל: הצינורות שנחתכו בידי המתנחלים
Photographer: Daphne Banai
06/03/2022
הריסות מבנה בפסאיל והשיבר הראשי
Photographer: Daphne Banai
06/03/2022
המאחז החדש מדרום למכורה
Photographer: Nurit Popper
06/03/2022
בקעת הירדן: רינה בת 10 שותפה לעבודות במשק
Photographer: NURIT
27/02/2022
חלת מכחול: יקין עם הספר שקיבלה במתנה
Photographer: Nurit Popper
27/02/2022
מתנחלים בכניסה ליתמא בקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
27/02/2022
משאית נושאת מבנה
Photographer: Ben accompanying Palestinian shepherds
03/03/2022
רוח חזקה העיפה את הגג למעלה
Photographer: Rachel Afek
03/03/2022
כבשים במרעה
Photographer: Rachel Afek
03/03/2022
קרני השמש חודרות דרך העננים לשדות חמרה
Photographer: Rachel Afek
03/03/2022
 שוטרים וחייל חמוש מול הגבעה באזור הרעייה
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
הדרך הכבושה למאחז של שרביט, שם נפגשו הוא ואנשי האכיפה
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
עדר של רועים מחמרה הפלסטינית
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
ליווי רועים באזור עוג'ה
Photographer: Hagar Gefen
06/02/2022
בקעת הירדן: ליווי עדר פלסטיני ליד תצפית לא חוקית
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
ליווי רועים בבקעת הירדן: ליקוט צמח המאכל העכּוב (עכובית הגלגל)
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
מתנחלי משכיות הקימו גדר להגבלת שטח המרעה לפלסטינים
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
עשהאל, מאחז לא חוקי על גבעה מדרום לעין חלווה.
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
במרעה מול עין חילווה
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
ליווי רועים מעין חילווה: הפסקת תה במרעה
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
בקעת הירדן: כבשים וציפורים
Photographer: Hagar Gefen
12/02/2022