View Album | Page 12 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

ילדים ומתנדבים מחכים לחיילים
Photographer: Michal Tsadik
12/09/2019
הילדים והג'יפ
Photographer: Michal Tsadik
10/09/2019
הילדים מלווים על ידי ג'יפ צבאי כדי למנוע מהמתנחלים להתנכל לילדים בדרכם לבית הספר
Photographer: Raya Yeor
05/09/2019
הכול קמל
Photographer: Ariela Slonim
20/08/2019
המתנחל מהתנחלות סוסיה
Photographer: Raya Yeor
22/08/2019
הצנרת והשעון שהכין לרגע שמקורות תזרים לו מים כשיבוא המשיח
Photographer: Michal Tsadik
23/07/2019
חוסמים את הדרך לכפר שע'ב אל בוטום
Photographer: Michal Tsadik
30/07/2019
Photographer: Hagit Back
29/07/2019
Photographer: Hagit Back
29/07/2019
Photographer: Hagit Back
29/07/2019
Photographer: Hagit Back
29/07/2019
Photographer: Hagit Back
29/07/2019
Photographer: Hagit Back
29/07/2019
הכניסה להתנחלות טנא-עומרים
Photographer: Hagit Back
15/07/2019
השכונה החדשה שבונים בהתנחלות טנא-עומרים
Photographer: Hagit Back
15/07/2019
השלט שמוביל למחצבות אורון
Photographer: Hagit Back
15/07/2019
צו הריסה
Photographer: Yael Zoran
09/07/2019
אום פאקרא
Photographer: Michal Tsadik
25/06/2019
אום פאקרא
Photographer: Michal Tsadik
25/06/2019
סלימאן הד'אלין מול השוטרים
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
עקירת עצים באום אל-ח'יר
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
סולימאן הדאלין מול השוטרים
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
הגן באום אל-ח'יר
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
בית הספר בזנותא ״אתגר 7״
Photographer: Ariela Slonim
11/06/2019
שריפה בדרום הר חברון
Photographer: Ariela Slonim
11/06/2019
זול להשתייך למתנחלים. אף מילה על מה שהתנחלות נגוהות עושה לכפר  חורסה
Photographer: Hagit Back
17/06/2019
גדר ההפרדה מתעקלת בצורה מאד מוזרה כדי לספח התנחלויות
Photographer: Michal Tsadik
21/05/2019
הקציר בעיצומו
Photographer: Michal Tsadik
21/05/2019
רמאדין והתנחלות אשכולות וגדר ההפרדה ביניהם
Photographer: Michal Tsadik
21/05/2019
הכביש החסום בין התנחלות טנא עומרים לדהריה
Photographer: Michal Tzadik
21/05/2019
המוזיאון בא-תוואני
Photographer:
14/05/2019
העימותים עם המתנחלים
Photographer:
14/05/2019
גן הודא 7
Photographer:
04/05/2019
גן הודא 6
Photographer:
04/05/2019
גן הודא 4
Photographer:
04/05/2019
גן הודא 3
Photographer:
04/05/2019