Az Zawiya Check point | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

Az Zawiya Check point