תנאי שימוש באתר | מחסוםווטש
שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email

תנאי שימוש באתר

כללי

השימוש באתר להלן: "האתר" הוא בכפוף להוראות תנאי שימוש תקנון זה (להלן: "התקנון") בינך (להלן: "המשתמש/ת") ובין מפעילות האתר, ארגון מחסוםwatch (להלן: "הארגון"), וגלישתך בו תחשב כהסכמתך המפורשת לתנאיו.

מחסוםwatch הינו ארגון שפועל לשמירה על זכויות אדם, לגרום לביטולה של המדיניות השוללת חופש תנועה לפלסטינים בתוך השטחים הכבושים ולהביא לסיום הכיבוש.

אתר זה הוא אחד הפרויקטים של הארגון המופעל למען הציבור ואמור לספק מידע לציבור ברשת האינטרנט (להלן: "השירותים"). השימוש בשירותים אינו כרוך בתשלום.

הארגון רשאי לשנותו ולעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולפיכך עליך לשוב ולקראו בכל ביקור בו. קרא/י את התנאים בקפידה. השימוש באתר מהווה אישור להסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא המנע משימוש באתר.

השימוש באתר, במידע ובשירותים.

התוכן באתר פתוח לשימוש לציבור הרחב. אפשר בהחלט להיעזר בו לכתיבת תוכן מקורי משלכם ואנו בהחלט מעודדים זאת, יחד עם זאת הדיווחים המופיעים מהווים תוכן של האתר כאשר הם בשלמותם ואין לערוך אותם, להשתמש בחלק מהם ולהוציאם מהקשרם. תמונות וסרטונים של הארגון אפשר להפיץ כפי שהם תוך ציון המקור:  "מחסוםwatch".

הגבלת אחריות