Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

דיר אל ר'וסון

ד', 14.02.2024 דיר אל רוסון: פגיעה חמורה ביבול חקלאי בגלל החסימות
ב', 30.03.2020 דוח בימי קורונה: דיר אל ר'וסון
ג', 24.03.2020 דוח בימי קורונה: דיר אל ר'וסון
ה', 17.10.2019 ביקור בדיר אל ר'וסון ובפרעון - עוד חסימה במחסום...
ד', 24.10.2018 דיר אל ר'וסון - חשדנות בין החקלאים לרשויות השונות
ד', 11.04.2018 עתיל, דיר אל ר'וסון
ג', 20.02.2018 דיר אל ר'וסון צמצום חריף בהיתרים לחקלאים
ג', 16.01.2018 דיר אל ר'וסון: ועכשיו הכיבוש לא אוהב את הבגדים שלהם
ד', 20.12.2017 דיר אל ר'וסון, זיתא, מחסום הזיתים (623), מחסום החממות (609), עזון, עתיל, פרעון
ד', 06.12.2017 דיר אל ר'וסון, זיתא
ב', 25.09.2017 דיר אל רוסון, זיתא וקפין - פגישות במרחב התפר לקראת מסיק הזיתים
ב', 28.08.2017 ביקור בעיריות קפין, זיתא ודיר אלר'וסון
ד', 09.08.2017 ביקור בעיריות דיר אל ר'וסון ועתיל
א', 09.07.2017 משמרת הסולדיריות עם שביתת חקלאי דיר אל ר'וסון
ג', 04.07.2017 דיר אל ר'וסון - שתי בעיות מרכזיות: חשמל והיתרים
ב', 19.06.2017 דוח מצב היתרים חקלאיים אזור טולכרם-קלקיליה
ב', 05.06.2017 דיר אל ר'וסון: ביקור בעירייה
ב', 29.05.2017 דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון
ה', 06.04.2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
א', 26.03.2017 דיר אל ר'וסון: בקרוב לא יוכלו להגיע לאדמותיהם
א', 26.03.2017 ברטעה-ריחן, דיר אל ר'וסון, טורה-שקד
ב', 20.03.2017 מחסום דיר אל ר'וסון
ב', 20.03.2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
מחסום דיר אל רוסון 623
ג', 07.02.2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
ג', 03.01.2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
ב', 12.12.2016 דיר אל ר'וסון
ד', 28.09.2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
ה', 11.08.2016 באקה, דיר אל ר'וסון, עתיל
ד', 22.06.2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
ד', 22.06.2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
ג', 12.04.2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
א', 03.04.2016 דיר אל ר'וסון, זיתא, ענבתא, עתיל
ג', 02.02.2016 דיר אל ג'וסון, עתיל
א', 27.12.2015 דיר אל ר'וסון, מחסום זיתא, מחסום החממות (609)
ד', 14.05.2014 דיר אל-עוסון, עתיל, שוויכה: הכבדה שיטתית על החקלאים הפלסטינים