בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.8.13, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
טובה שיד', חיה א' (מדווחת)
26/08/2013
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

מידעכללי על התנהלות מניעות המשטרה

 

איך אמורים לקבל "טופס" וכמה קשה לקבל אותו?

 

כמו שכבר כתבנו, כדי לשקול אם אפשר לעשות משהו בעניין מניעת המשטרה, על בעל הדברלהשיג "טופס" משוטר המת"ק (רק במחשב של שוטר המת"ק כתוב עד מתיהאיש מוגבל כניסה, ובנוסף - על בעל הדבר להשיג "תעודת יושר" (רישום פלילי), שבה כתובים כל תיקי המשטרה שנפתחו נגדו.

 

רק בעזרת מסמכיםאלו אפשר לשקול אם להגיש ערעור על המניעה, ובעזרתם גם יודעים אםיש תיק שעדיין פתוח, ואז צריך לסגור אותו לפני כל צעד נוסף.

 

"הבעיות הכרוכות בהשגת "טופס"

1.      לכאורה אדם יכוללקבל "טופס" אצל שוטר בכל מת"קinfo-icon. אם, למשל, אדם מחברון נמצא לצורךענייניו ברמאללה או בשכם -   הוא יכול לבקש "טופס" משוטריהמת"קים במקומות אלו. כך אומר לנו ראש שוטרי המת"קים כבר שניםבפועל,פעמים רבותשוטר המת"ק אומר לפונה אליו, שילך למת"ק במקום מגוריו.

 

2.     פעמים רבות השוטראינו נותן טופס ובו פרטי המניעה, אלא אומר בע"פ לאיש את תאריךסיום הגבלת הכניסה, או אומר: תשלח עו"ד, או לך הביתה, תחזור בעודכך וכך שנים, וכו', ולא נותן כלל את הטופס המבוקש.

 

3.     פעמים רבות מנצלת המשטרה את ההזדמנות שאדם מסויים הגיע לבקש "טופס" ושולחים אותו לחקירה אצל "קפטן" זה וזה, שמציע "תעזור לנו - נעזור לך" (לקבלאישור עבודה). מהסיטואציה הזאת אנשים חוששים יותר מכל. זו סיטואציה מאיימת, למרות שלרוב היאמלווה בקפה וסיגריה. התחמקות מהעניין דורשת תושיה ואומץ.יש אנשים שפוחדיםללכת לבקש "טופס" ו"תעודת יושר ומעדיפים מראש לשלם מאות שקליםלעו"ד שיברר את עניינם.

 

4.     פעמים רבות השוטרנותן לאנשים מידע מוטעה ועצות גרועות. לא תמיד זה מרצון רעלעתים זה מרשלנות או מחוסר ידע.

 

5.     בעיה נו ספת היא אופן השירות של שוטרי המת"קים. פעמים רבות לא מתקיימות שעותקבלת הקהל הכתובות ב"אולם ההמתנה"..כשמתקיימות שעות הקבלה, השוטר אינו נמצא בהן - "בחלון של השוטר" שלידו מחכים האנשים.לשוטר יש משרדבאחד הביתנים שבמחנה המת"ק. שם נמצאים המחשב, הטלפון וכל הטפסיםוהניירות הנחוצים. השוטר מגיע ל"חלון" בערך כל שעה וחצי -  שעתיים ואף יותר, ולוקח תעודות זהות שלהמחכים לו. אחרי חצי שעה - שעה, במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע, אחרישעתיים שלוש ואף יותר, הוא חוזר עם התשובות שהזכרנו קודם.

 

על הבעיות הכרוכותבהשגת "תעודת יושר" נכתוב בדו"ח הבא.

 

 

7.30  חוסאן

 - איש לא חיכהלנו.

 

 7.50 נשאש (הכניסה הצפונית לאל חאדר)

חיכה לנו אדם שכשביקש אישור עבודה נאמר לו שהוא מנוע. הלך למת"ק עציון לברר איזו מניעה הוטלה עליו, וקיבל מהחייל (?) או מהשוטר(?) "טופס בקשה להסרת מניעה בטחונית /פלילית.

 

כמובן שטופס זה הוא חסר כל טעם ותועלת עבורו. כדי להגיש בקשה להסרת מניעה צריך לדעת אם הוא מנוע שב"כinfo-icon או משטרה או אג"ם וכו'.

 

זו לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשות אנשים שקיבלו טופס כזה, ואז כתבן כלשהו מילא עבורם את הבקשה, ובקשתם לא התקבלה.

 

טופס זה ששימש לשני סוגי המניעות המצויינות עליו (ביטחונית/פלילית) משמש מאז דצמבר 2012 רק למניעות שב"כ , אך איש לא טורח למחוק את המילה "פלילית".

 

איש גם לא טורח להסביר למנוע שב"כ או משטרה או לחלק ממנועי אג"ם, שבקשה להסרת מניעה לא תתקבל אם לא יתלווה אליה מכתב מעסיק.

 

החייל שאומר לאיש "אתה מנוע", רואה במחשב שלפניו את כל המידע הדרוש. לרוב אינו אומר לאיש איזו מניעה הוטלה עליו, ואם זה מנוע משטרהinfo-icon, החיל אינו מפנה אותו מיד ל"חלון" השוטר הסמוך ל"חלון" של החייל עצמו, כדי שיקבל מיד את הטופס שבו כתוב עד מתי הוא מוגבל כניסה.

 

גם למנועי אג"ם - שמנועים מסיבות מגוונות - לא טורח החייל להסביר איך ואיפה עליהם לברר את פרטי המניעה.

 

ואולי לא נכון לתלות את השיבושים ומניעת המידע בחייל, שהוא רק החוליה האחרונה בשרשרת. יש לשער שאם אלו שמעליו היו חושבים שצריך להתנהל אחרת - היה החייל מקבל הוראות אחרות וברורות.

 

כל זה אומר, שהאיש שבא למת"ק לברר מה המניעה שהטילו עליו, קיבל תשובה חסרת שחר, ועליו להסתובב סחור סחור עד שיתברר לו מה אפשר לעשות בעניינו. ובעצם, הדרך היחידה הפתוחה לפניו היא לפנות לעו"ד (1,500-2,000 שקלים ואף יותר) וגם אז הסיכויים להסרת המניעה מעטים ביותר.

 

8.20מת"קעציון

כברלפני 8.00 בבוקר בררנו שאכן, יש שוטר היום במת"ק עציון.

 

שני אנשים שמחכיםשם כדי להיכנס לשוטר, אומרים שהחיילת אמרה שאין שוטר.

 

ב"אולם הכניסה" מבעד לקרוסלה ולתא האטום של החיילת אנחנו צועקות לה שדווקא יש שוטר במת"ק. כן, היא אומרת, אבל הוא לא ב"חלון". וכעת הנוהג הוא שכשהוא מגיע ל"חלון", הוא אומר לה לקרוא ברמקול לאלו שמחכים לו ב"אולם ההמתנה". אחרת יש בלגן בפנים (!). לכן היא לא מכניסה אותם פנימה.

 

באופן הרגיל,האנשים מחכים לשוטר בתוך המת"ק, ליד החלון של השוטר. כי כידוע,השוטר מגיע לחלון כל שעה וחצי, שעתיים ואף יותר. הוא לוקח ת.ז. מאלו שמחכים לו וחוזר למשרדו בתוככי המת"ק.

 

אם האנשים מחכיםב"אולם ההמתנה" ולא ליד ה"חלון" - הם צריכים לחכות בשים לבלקריאה ברמקול, שנעשית בעברית, במהירות, וברעש החורק והעמום שלהרמקול.

 

מי שלא הבין, לאשם לב, יצא לעשן סיגריה או לשירותים - יפספס את השוטר ויישאר ללאתשובה לעניינו.

 

8.50בית אומר

אנשים אחדים באיםלהתייעץ בענייני שב"כ ומשטרה.

 

9.20נבי יונס.

גם לכאן אנשים אחדים באו כדי להתייעץ בעניינים הנ"ל, וגם באו אנשים שמבקשיםשנשלם עבורם בדואר ישראל דו"חות תעבורה. דו"חות אלו הם אינםיכולים לשלם בתוך השטחים.