Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ירי

ב', 11.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 09.07.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 04.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 20.12.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.04.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 27.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 02.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 09.02.2015 עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
ה', 02.10.2014 עופר
ה', 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 18.11.2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
ב', 11.11.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
א', 27.10.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 22.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ה', 20.06.2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ג', 12.02.2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
ב', 28.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 31.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 03.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 26.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 01.11.2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 09.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 23.11.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 02.09.2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 18.08.2009 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 04.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 05.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 15.09.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 11.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 11.06.2008 פתח תקווה - ירי, הארכת מעצר
ב', 26.05.2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.05.2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 13.03.2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 10.03.2008 עופר - ירי
ב', 25.02.2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 21.01.2008 עופר - ירי, חקירת עד
ה', 10.01.2008 סאלם - עסקת טיעון, ירי
ב', 22.10.2007 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 06.09.2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים