Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת ג'ית

ב', 30.10.2023 חווארה עיר רפאים. כל הכניסות סגורות
ב', 22.05.2023 חווארה: מה שלא נשרף - נסגר
ה', 08.08.2019 בורין - הפקעת אדמות
ה', 11.07.2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, צומת ג'ית
ה', 07.02.2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
ה', 17.01.2019 המחסום בחבלה נסגר לפני הזמן. מי שהגיע בזמן סגירת השער לא הורשע לעבור
ה', 27.09.2018 הצבא הרשה לתושבי בורין לגשת לאדמותיהם.... לבדוק נזקי מתנחלים
ה', 13.09.2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
ה', 06.09.2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמה, צומת ג'ית
ג', 26.06.2018 בורין (יצהר), עזון, צומת ג'ית, חבלה, מאדמא
ג', 20.03.2018 בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת'
ג', 24.04.2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
ג', 27.02.2018 בורין (יצהר), חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
ה', 25.05.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
ה', 25.05.2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
ה', 09.03.2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
ה', 02.03.2017 עסירה אל-קבלייה
ה', 26.01.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
ה', 01.12.2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ה', 27.10.2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ה', 06.10.2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
ה', 05.05.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ינסאפוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ה', 12.05.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, מסחה, צומת ג'ית
ה', 03.03.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
ה', 14.01.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ה', 31.12.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
ה', 17.12.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ה', 19.11.2015 בית פוריכ, חארס, חבלה, עזון, צומת ג'ית
ה', 12.11.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ה', 05.11.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
ה', 29.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
ה', 08.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
ה', 30.07.2015 בורין (יצהר), ג'וברה (כפריאת), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
ב', 22.12.2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
ה', 20.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה
ה', 20.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
ג', 05.08.2014 חבלה, חווארה, צומת ג'ית
א', 25.05.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, נבי אליאס, צומת ג'ית
ד', 16.04.2014 אימתין, אל פונדוק, מעבר אליהו, עזון, פרעתא, צומת ג'ית
ד', 12.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', נבי אליאס, צומת ג'ית
ב', 10.02.2014 דיר שאראף (חביות), חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, שבי שומרון
א', 19.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, צומת ג'ית
ה', 26.12.2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
ג', 26.11.2013 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, צומת ג'ית יום ג' 26/11/2013 אחה"צ
ד', 20.11.2013 אימתין, נבי אליאס, עיזבת טביב, צומת ג'ית, יום ד' 20.11.13, בוקר
ה', 07.11.2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
ב', 04.11.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
א', 15.09.2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון, צומת ג'ית, יום א' 15.9.13, בוקר
ב', 19.08.2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
ג', 13.08.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, צומת ג'ית
ב', 29.07.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
ב', 10.06.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
א', 09.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
א', 12.05.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
ב', 22.04.2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
ג', 29.01.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, פונדוק, נבי אליאס, יום ג' 29.1.13, בוקר
ה', 27.12.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
ב', 16.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
ב', 09.07.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
א', 17.06.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 17.6.12, בוקר
ה', 14.06.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
ב', 28.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
ה', 24.05.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
ב', 05.03.2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
ג', 13.12.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
ב', 12.12.2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
ב', 07.11.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.11.11, בוקר
ב', 24.10.2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 24.10.11, בוקר
א', 25.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ה', 22.09.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, בוקר
ה', 22.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, אחה"צ
ב', 12.09.2011 מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 12.9.11, בוקר
ש', 10.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
ד', 07.09.2011 חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 7.9.11, אחה"צ
ב', 29.08.2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ב' 29.8.11, בוקר
ב', 22.08.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.8.11, בוקר
א', 21.08.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
ב', 15.08.2011 א-ראס, בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 15.8.11, בוקר
ב', 25.07.2011 שערים חקלאים ג'יוס, פלאמיה, דרך כפרים, כבישים וצמתים לדיר שאראף וחזרה. 25.7.11, בוקר
ש', 09.07.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
ב', 04.07.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
ב', 13.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
ד', 18.05.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
ב', 16.05.2011 ג'יוס, פלאמיה, חווארה והכבישים שביניהם
ה', 05.05.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
ה', 21.04.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
ד', 13.04.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
ב', 11.04.2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
ה', 07.04.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
ה', 24.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
ה', 17.03.2011 ארתאח (שער אפרים), צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
ה', 17.03.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
ד', 16.03.2011 חבלה, חווארה, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ד' 16.3.11, אחה"צ
ב', 14.03.2011 שערים חקלאיים חבלה,ג'איוס ופלאמיה,סיור כבישים עד דיר שאראף
א', 13.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
ה', 03.03.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 3.3.11, בוקר
ה', 24.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
ה', 17.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 17.2.11, בוקר
ב', 14.02.2011 שערים חקלאים חבלה, פלאמיה ונסיעה דרך כפרים לכפר פונדוק, צומת ג'ית,ענבתא
ה', 10.02.2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
ג', 07.12.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
ב', 01.11.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, צומת ג'ית, יום ב' 1.11.10, בוקר
ב', 18.10.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 18.10.10, בוקר
א', 17.10.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
ה', 16.09.2010 בורין (יצהר), ג'ית, חבלה, חווארה, יום ה' 16.9.10, אחה"צ
ד', 01.09.2010 ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 1.9.10, אחה"צ
ד', 25.08.2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 25.8.10, אחה"צ
ד', 18.08.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
א', 08.08.2010 ג'ית, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום א' 8.8.10, בוקר
ה', 05.08.2010 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ה' 5.8.10, בוקר
ב', 26.07.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 26.7.10, בוקר
ב', 19.07.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 19.7.10, בוקר
ב', 12.07.2010 בית איבא, ג'ית, חבלה, עזון, ענבתא, יום ב' 12.7.10, בוקר
ב', 05.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
ב', 28.06.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
א', 27.06.2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
ב', 14.06.2010 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום ב' 14.6.10, בוקר
ד', 09.06.2010 ג'ית, חבלה, עזון, Wed 9.6.10, Afternoon
ד', 02.06.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
ה', 27.05.2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 24.5.10, בוקר
א', 16.05.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
ב', 03.05.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 3.5.10, בוקר
ד', 28.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
ה', 22.04.2010 בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
ה', 15.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 15.4.10, בוקר
ה', 08.04.2010 צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), בית פוריכּ, עוורתא, בורין (יצהר)
ב', 05.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
ב', 05.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
ב', 05.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
א', 04.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום א' 4.4.10, אחה"צ
ה', 01.04.2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
ה', 25.03.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
ב', 22.03.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
ה', 18.03.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ג', 16.03.2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.3.10, בוקר
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
ב', 08.03.2010 ג'ית, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.3.10, בוקר
ה', 04.03.2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 21.2.10, בוקר
ד', 17.02.2010 בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ב', 08.02.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 8.2.10, בוקר
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
ד', 03.02.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ד' 3.2.10, בוקר
ג', 02.02.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
ב', 01.02.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 1.2.10, בוקר
א', 17.01.2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
א', 17.01.2010 ג'ית, חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
ה', 14.01.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
ד', 30.12.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ד' 30.12.09, אחה"צ
א', 27.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
א', 29.11.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, בוקר
ד', 25.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 ג'ית, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
ב', 26.10.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 26.10.09, בוקר
ה', 08.10.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 8.10.09, אחה"צ
ב', 05.10.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 5.10.09, בוקר
ד', 30.09.2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
ב', 21.09.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), שבי שומרון, יום ב' 21.9.09, בוקר
ב', 14.09.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 14.9.09, בוקר
ב', 24.08.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 24.8.09, בוקר
א', 09.08.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 9.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 6.8.09, אחה"צ
א', 21.06.2009 ג'ית, חווארה, יום א' 21.6.09, בוקר
ד', 29.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ד' 29.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 27.4.09, בוקר
ד', 22.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, יום ד' 22.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 19.4.09, אחה"צ
ד', 15.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 13.4.09, בוקר
א', 12.04.2009 בית איבא, ג'ית, עזון, יום א' 12.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
א', 29.03.2009 בית איבא, ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 29.3.09, בוקר
א', 29.03.2009 ג'ית, עזון, קלקיליה, יום א' 29.3.09, בוקר
ה', 19.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
ב', 16.03.2009 בית איבא, ג'ית, יום ב' 16.3.09, בוקר
ה', 05.03.2009 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ש', 28.02.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר
א', 22.02.2009 בית איבא, ג'ית, יום א' 22.2.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 19.1.09, בוקר
ה', 15.01.2009 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
ה', 11.12.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
ג', 02.12.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 2.12.08, אחה"צ
ד', 26.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 24.11.08, בוקר
ה', 20.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.11.08, אחה"צ
ג', 18.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
ב', 03.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 3.11.08, בוקר
ב', 27.10.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 27.10.08, בוקר
ה', 23.10.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
ב', 20.10.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
ג', 30.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
ה', 25.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ד', 24.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 24.9.08, בוקר
ב', 22.09.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
ה', 18.09.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
ד', 17.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 17.9.08, בוקר
ה', 11.09.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 11.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
ב', 08.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
ב', 01.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.9.08, בוקר
ה', 28.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ד', 27.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 27.8.08, בוקר
ד', 27.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
א', 24.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום א' 24.8.08, בוקר
ו', 22.08.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 22.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
ג', 19.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 19.8.08, בוקר
ג', 19.08.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 19.8.08, בוקר
ב', 18.08.2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 18.8.08, בוקר
ה', 14.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 14.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
ד', 06.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
ב', 04.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 4.8.08, בוקר
ד', 30.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 30.7.08, בוקר
ב', 28.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
ב', 28.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, בוקר
ד', 23.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
ג', 22.07.2008 ג'ית, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
ב', 21.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
ד', 16.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
ג', 15.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 10.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
ג', 01.07.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
ג', 24.06.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
ב', 23.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 23.6.08, בוקר
ד', 18.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
ג', 17.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, בוקר
ב', 16.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 16.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
ג', 10.06.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
ב', 09.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 9.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
ג', 03.06.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ג' 3.6.08, בוקר
ב', 02.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 2.6.08, בוקר
ד', 28.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 28.5.08, בוקר
ד', 28.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
ג', 27.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 27.5.08, בוקר
ה', 22.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
ד', 21.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קונטיינר (ואדי נאר), קלקיליה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
ב', 19.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 19.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ד', 14.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 14.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
ג', 13.05.2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
ב', 12.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ב' 12.5.08, בוקר
ה', 08.05.2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
ה', 08.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
ד', 07.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום א' 4.5.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, בוקר
א', 27.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
ה', 24.04.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
ד', 23.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, בוקר
ד', 23.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
ג', 22.04.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 בית איבא, ג'ית, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
ד', 16.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 16.4.08, בוקר
ה', 10.04.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
ד', 09.04.2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
ד', 09.04.2008 א-ראס, אייל, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
ב', 07.04.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.4.08, בוקר
ב', 07.04.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 2.4.08, בוקר
ג', 01.04.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
ב', 31.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
ב', 31.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 31.3.08, בוקר
ה', 27.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ד', 26.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 24.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
א', 23.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 23.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ג', 18.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.3.08, בוקר
א', 16.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.3.08, אחה"צ
ה', 13.03.2008 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
א', 09.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
ש', 08.03.2008 ג'ית, חווארה, יום ש' 8.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ב', 03.03.2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ד', 27.02.2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
ב', 25.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, בוקר
א', 24.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
ב', 18.02.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
א', 17.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 17.2.08, אחה"צ
ה', 14.02.2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, בוקר
ב', 11.02.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
ב', 11.02.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, שבי שומרון, יום ב' 11.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 בורין (יצהר), בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 6.2.08, אחה"צ
ב', 04.02.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
ה', 31.01.2008 ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.1.08, בוקר
ה', 31.01.2008 בית איבא: חיילים בודקים את המכוניות בעצלתיים
ג', 29.01.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 29.1.08, אחה"צ
ב', 28.01.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 28.1.08, בוקר
א', 27.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.1.08, אחה"צ
ה', 24.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
ד', 23.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
ג', 22.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 22.1.08, אחה"צ
ב', 21.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.1.08, בוקר
א', 20.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.1.08, אחה"צ
ה', 17.01.2008 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, בוקר
ה', 17.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
ד', 16.01.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
ג', 15.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
ב', 14.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
ב', 14.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.1.08, בוקר
א', 13.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 א-ראס, בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.1.08, בוקר
ב', 07.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
א', 06.01.2008 מחסום בית איבא: מכשירי העינוי של הכיבוש
ב', 31.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
ב', 31.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.12.07, בוקר
א', 30.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 30.12.07, אחה"צ
ה', 27.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
ה', 27.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
ג', 25.12.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, יום ג' 25.12.07, אחה"צ
ג', 25.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.12.07, בוקר
ב', 24.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
א', 23.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
ה', 20.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.12.07, בוקר
ה', 20.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.12.07, אחה"צ
ד', 19.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
ב', 17.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
א', 16.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.12.07, אחה"צ
ה', 13.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
ד', 12.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 12.12.07, בוקר
ג', 11.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 11.12.07, בוקר
ב', 10.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.12.07, בוקר
א', 09.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
א', 09.12.2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום א' 9.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, בוקר
ה', 06.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, בוקר
ד', 05.12.2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, בוקר
ד', 05.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
ד', 05.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
ג', 04.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.12.07, בוקר
ב', 03.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
ב', 03.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 3.12.07, בוקר
א', 02.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.12.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר
ה', 29.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
ב', 26.11.2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
ב', 26.11.2007 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 26.11.07, בוקר
א', 25.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
ה', 22.11.2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 21.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
ג', 20.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 20.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.11.07, בוקר
א', 18.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 18.11.07, אחה"צ
ה', 15.11.2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
ג', 13.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 13.11.07, אחה"צ
ג', 13.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 13.11.07, בוקר
ב', 12.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 12.11.07, בוקר
ב', 12.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
א', 11.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ה', 08.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.11.07, בוקר
ד', 07.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.11.07, בוקר
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
ג', 06.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 6.11.07, בוקר
ג', 06.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 6.11.07, אחה"צ
ב', 05.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
ב', 05.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 5.11.07, בוקר
א', 04.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום א' 4.11.07, אחה"צ
ד', 31.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 31.10.07, בוקר
ב', 29.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 29.10.07, בוקר
א', 28.10.2007 בית איבא, ג'ית, קלנדיה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
ד', 24.10.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 24.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 22.10.07, בוקר
ד', 17.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.10.07, בוקר
ג', 16.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
ב', 15.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 15.10.07, בוקר
ב', 15.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
א', 14.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
א', 14.10.2007 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.10.07, בוקר
א', 07.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
ג', 02.10.2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, יום ג' 2.10.07, בוקר
ג', 02.10.2007 א-ראם, בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ג' 2.10.07, בוקר
ג', 02.10.2007 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
ב', 01.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, אחה"צ
ה', 20.09.2007 א-ראם, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.9.07, אחה"צ
מחסום צומת ג'ית
ב', 01.01.2007 בית איבא, הסבל עם עגלת הסופרמרקט נענש
ב', 01.01.2007 בית איבא, חיילת לועסת מסטיק מתעלמת מפלסטיני יחיד במחסום
ה', 30.11.2006 חווארה, עומס כבד ומעצר של צעיר עם מטען צינון
ג', 18.07.2006 בית איבא, ג'ית, חווארה, יום ג' 18.7.06, אחה"צ
ש', 27.03.2004 בית איבא, צומת ג'ית