Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עזון עתמה

עזון-עתמה
ה', 21.02.2019 מובלעת אלקנה, מחסומי אורנית , פלאמיה, חבלה
ד', 28.03.2018 אורנית 1474, בית אמין דרום (1447), עזון עתמה, עזון, חבלה (1393)
ד', 07.02.2018 בית אמין, בית אמין דרום (1447), עזון עתמה, עזבת סלמאן צפון 1419
ב', 04.09.2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447), מחסום חבלה (1393), עזון עתמה
ה', 04.05.2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419, עזון עתמה
ד', 06.04.2016 חבלה, עזון עתמה
ג', 22.03.2016 עזון עתמה, ראס עטיה
ה', 10.03.2016 בית אמין, כפר ת'לת', עזון עתמה
ג', 08.03.2016 מסחה, עזון עתמה
ב', 14.12.2015 בית אמין, ג'אלוד, עזון, עזון עתמה
ד', 16.09.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 24.08.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 09.06.2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, ראס עטיה
ב', 08.06.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 12.05.2015 אורנית ( במקום עזון עתמה)
ד', 29.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 27.04.2015 עיזבת סַלמַאן, בית אָמִין ועזון עתמה
ג', 21.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 20.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ה', 16.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 31.03.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ב', 30.03.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 17.03.2015 חבלה, עזון עתמה
א', 15.03.2015 עזון עתמה, קירה
ב', 09.03.2015 חבלה, עזון עתמה, עסלה
א', 08.03.2015 עזון עתמה, קירה
ב', 02.03.2015 חבלה, עזון, עזון עתמה
ה', 26.02.2015 דיר איסטיה, כפר א-דיכ, מסוף אורנית, סרטה, עזון עתמה
ב', 16.02.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
א', 15.02.2015 זיתא, עזון עתמה, קירה
ב', 09.02.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 19.01.2015 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה
ה', 15.01.2015 חווארה, עוורתא, עזון עתמה
ה', 15.01.2015 חווארה, עזון, עזון עתמה
ד', 14.01.2015 יאסוף, עזון עתמה
ד', 14.01.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 12.01.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
ג', 06.01.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 05.01.2015 עזון עתמה, קירה
ב', 05.01.2015 מחסומי המרכז: כללית עוברים כשיגרה במחסומים שבין הישובים הפלסטינים. התמרמרות של חייל לנוכחותנו.
ה', 01.01.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
ה', 25.12.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
ב', 22.12.2014 ברוקין, כפל חארת', כפר א-דיכ, עזון עתמה
ב', 22.12.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
ד', 17.12.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 15.12.2014 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
ב', 15.12.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 04.12.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 01.12.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 30.11.2014 מעבר אייל, עזבת אלטביב, עזון עתמה
ה', 27.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
ב', 24.11.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ד', 19.11.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ד', 19.11.2014 חבלה, כפר זיבאד, מעבר אליהו, עזון עתמה
ב', 17.11.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 13.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ה', 06.11.2014 חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ה', 06.11.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ה', 06.11.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ד', 05.11.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 02.11.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 27.10.2014 כביש 446, כפר א-דיכ, עזון עתמה
ה', 23.10.2014 ג'ינסאפוט, זיתא/ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפר יאנון, עזון עתמה
ה', 23.10.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 13.10.2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה
ב', 06.10.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 02.10.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ה', 02.10.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 29.09.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא
ב', 29.09.2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס, עזון עתמה
ה', 18.09.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 11.09.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 08.09.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 04.09.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 01.09.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ה', 28.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ד', 27.08.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 21.08.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 21.08.2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
א', 17.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ה', 14.08.2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
ד', 13.08.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 11.08.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 30.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 21.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 17.07.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ג', 15.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 08.07.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 06.07.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ה', 03.07.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 23.06.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ב', 23.06.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
א', 15.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 09.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 09.06.2014 עזון עתמה
ה', 05.06.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 26.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 22.05.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 22.05.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 18.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 15.05.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה
ב', 12.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 08.05.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 08.05.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, עזון עתמה
ד', 07.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 28.04.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 24.04.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 24.04.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
א', 06.04.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 02.04.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ב', 31.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 27.03.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ב', 24.03.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
ה', 20.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
ב', 17.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 13.03.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ג', 11.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 03.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 20.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 17.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 10.02.2014 דיר שאראף (חביות), חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, שבי שומרון
ד', 05.02.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 02.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 27.01.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ד', 22.01.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ב', 20.01.2014 חבלה, מעבר אייל, עזון עתמה
ה', 16.01.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 09.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה
ד', 08.01.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 06.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ה', 02.01.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ג', 31.12.2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
א', 29.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 26.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 26.12.2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
ג', 24.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
ה', 19.12.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ד', 18.12.2013 חבלה, עזון עתמה
ב', 16.12.2013 חבלה, עזון עתמה
ב', 09.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
ה', 05.12.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ג', 03.12.2013 חבלה, עזון עתמה
ה', 28.11.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא
ג', 26.11.2013 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, צומת ג'ית יום ג' 26/11/2013 אחה"צ
ה', 21.11.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה
ד', 20.11.2013 חבלה, עזון עתמה,
ג', 19.11.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 19.11.13, בוקר
ג', 19.11.2013 חבלה, חווארה, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא,
ה', 14.11.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 14.11.13, אחה"צ
ג', 12.11.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 12.11.13, אחה"צ
ב', 11.11.2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 11.11.13, בוקר
ה', 07.11.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
ב', 04.11.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
ד', 30.10.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
ב', 28.10.2013 עזון עתמה, יום ב' 28.10.13, בוקר
ה', 24.10.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.10.13, בוקר
ב', 21.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ב' 21.10.13, בוקר
ב', 14.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 14.10.13, בוקר
ה', 10.10.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
ג', 01.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
א', 29.09.2013 מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, יום א' 29.9.13, בוקר
ה', 26.09.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.9.13, בוקר
ג', 24.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
ב', 23.09.2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, עזון עתמה, קירה, יום ב' 23.9.13, בוקר
א', 22.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום א' 22.9.13, בוקר
ד', 18.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 18.9.13, בוקר
ב', 16.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
ה', 12.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.9.13, בוקר
ד', 11.09.2013 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ד' 11.9.13, בוקר
ג', 10.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
ה', 05.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.9.13, אחה"צ
ב', 02.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
ה', 29.08.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.8.13, בוקר
ב', 26.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.8.13, בוקר
ה', 22.08.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, אחה"צ
ה', 22.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, בוקר
ה', 15.08.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.8.13, בוקר
ב', 12.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 12.8.13, בוקר
ה', 08.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
ב', 05.08.2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
ה', 01.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 1.8.13, בוקר
ב', 29.07.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
ה', 25.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
ב', 22.07.2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
ה', 18.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 18.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
א', 07.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
ה', 04.07.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
ה', 04.07.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ה', 27.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
ג', 25.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
ה', 13.06.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.6.13, אחה"צ
ב', 10.06.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
א', 02.06.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
ה', 30.05.2013 זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, אחה"צ
ה', 30.05.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, בוקר
ב', 27.05.2013 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ב' 27.5.13, בוקר
ב', 20.05.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
ה', 16.05.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
ה', 16.05.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, בוקר
ג', 14.05.2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ג' 14.5.13, אחה"צ
ב', 13.05.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.5.13, בוקר
ד', 08.05.2013 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, עזון, עזון עתמה, יום ד' 8.5.13, בוקר
ג', 07.05.2013 ג'וברה (כפריאת),כפר סור, עזון עתמה, יום ג' 7.5.13, בוקר
ה', 02.05.2013 זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, אחה"צ
ה', 02.05.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, בוקר
ד', 01.05.2013 כפל חארת', מעבר שומרון, עזון עתמה, קירה, יום ד' 1.5.13, בוקר
ד', 01.05.2013 כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ד' 1.5.13, בוקר
ה', 18.04.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
ד', 10.04.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 10.4.13, בוקר
ב', 08.04.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.4.13, בוקר
ה', 04.04.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.4.13, בוקר
ג', 02.04.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.4.13, אחה"צ
א', 31.03.2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, עינאבוס, יום א' 31.3.13, בוקר
ה', 21.03.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
ה', 21.03.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, בוקר
ב', 18.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.3.13, בוקר
ב', 11.03.2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
ה', 07.03.2013 חבלה, חווארה, זעתרה, עזון עתמה, הפגנה במסוף אורנית, יום ה' 7.3.2013 אחה"צ
ב', 04.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
ה', 28.02.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
ד', 27.02.2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, עזון עתמה, קירה, יום ד' 27.2.13, בוקר
ג', 26.02.2013 חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
ב', 25.02.2013 מסוף אורנית, עזון עתמה, עזון, חבלה, יום שני 25.2.13 , אחר הצהרים
ג', 19.02.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
ב', 18.02.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
ה', 14.02.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
ה', 14.02.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
ג', 12.02.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
ב', 11.02.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 11.2.13, בוקר
ה', 07.02.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 7.2.13, בוקר
ג', 05.02.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 5.2.13, אחה"צ
ב', 04.02.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
ש', 02.02.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
ה', 31.01.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
ה', 31.01.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
ג', 29.01.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
ב', 28.01.2013 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 28.1.13, בוקר
ה', 24.01.2013 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
ג', 22.01.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.1.13, אחה"צ
ב', 21.01.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
ה', 17.01.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 17.1.13, בוקר
ב', 14.01.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 14.1.13, בוקר
ה', 10.01.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 10.1.13, אחה"צ
ה', 03.01.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 3.1.13, בוקר
ה', 03.01.2013 חבלה, עזון עתמה, ערב אל ראמדין יום ה' 3.1.13, בוקר
ג', 01.01.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
ב', 31.12.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
ג', 25.12.2012 חבלה, כפר לאקף, מעבר שומרון, ערב אל רמאדין, עזון, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
ג', 25.12.2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
ה', 20.12.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 20.12.12, בוקר
ג', 18.12.2012 חבלה, חווארה, מאדמה, עזון עתמה, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
ב', 17.12.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
ה', 13.12.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.12.12, אחה"צ
ב', 10.12.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 10.12.12, בוקר
ה', 06.12.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 6.12.12, בוקר
ד', 05.12.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 5.12.12, בוקר
ג', 04.12.2012 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ג' 4.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
ה', 29.11.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
ג', 27.11.2012 חבלה, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, יום ג' 27.11.12, אחה"צ
ב', 26.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
ג', 20.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
ב', 19.11.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 19.11.12, בוקר
ה', 15.11.2012 דיווח על התעללות בפלסטינים במסוף אגד באורנית, יום ה' 15.11.2012 אחה"צ
ה', 08.11.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.11.12, בוקר
ג', 06.11.2012 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 6.11.12, אחה"צ
ה', 01.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
ג', 30.10.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
ב', 29.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
ה', 25.10.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 25.10.12, בוקר
ב', 22.10.2012 עזון עתמה, יום ב' 22.10.12, בוקר
ב', 15.10.2012 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 15.10.12, בוקר
ג', 09.10.2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה, יום ג' 9.10.12, אחה"צ
ב', 08.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
ד', 03.10.2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפל חארת', עזון, עזון עתמה, יום ד' 3.10.12, בוקר
ה', 27.09.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.9.12, בוקר
ה', 20.09.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 20.9.12, אחה"צ
ה', 13.09.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.9.12, בוקר
ה', 06.09.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 6.9.12, אחה"צ
ה', 30.08.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.8.12, בוקר
ד', 29.08.2012 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה, יום ד' 29.8.12, בוקר
ב', 27.08.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 27.8.12, בוקר
ה', 23.08.2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
ה', 16.08.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.8.12, בוקר
ב', 13.08.2012 עזון עתמה, יום ב' 13.8.12, בוקר
ה', 09.08.2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
ד', 08.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
ה', 02.08.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.8.12, בוקר
ג', 31.07.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 31.7.12, אחה"צ
ב', 23.07.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
ה', 19.07.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.7.12, בוקר
ב', 16.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
ד', 11.07.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 11.7.12, בוקר
ב', 09.07.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
ה', 05.07.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
ה', 21.06.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 21.6.12, בוקר
ב', 18.06.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 18.6.12, בוקר
א', 17.06.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 17.6.12, בוקר
ה', 14.06.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
ב', 11.06.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 11.6.12, בוקר
ה', 07.06.2012 עזון עתמה, יום ה' 7.6.12, בוקר
ג', 05.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה,קבלאן, יום ג' 5.6.12, אחה"צ
ב', 04.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, אחה"צ
ב', 04.06.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, בוקר
ה', 31.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
ד', 30.05.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.5.12, בוקר
ב', 28.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
ה', 24.05.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.5.12, בוקר
ה', 24.05.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
ב', 14.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 14.5.12, בוקר
ה', 10.05.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
ה', 10.05.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, בוקר
ב', 07.05.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 7.5.12, בוקר
ד', 02.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, עיזבת א'טביב יום ד' 2.5.12, אחה"צ
ב', 30.04.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
ה', 26.04.2012 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.4.12, בוקר
ה', 12.04.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.4.12, בוקר
ה', 15.03.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.3.12, בוקר
ג', 13.03.2012 חבלה, עזון עתמה, עיזבת טביב, קלקיליה, יום ג' 13.3.12, אחה"צ
ד', 29.02.2012 חבלה, ערב אר ראמדין, עזבת טאביב, פאלמיה 29.2.2012 אחה"צ
ב', 27.02.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
ב', 20.02.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
ה', 16.02.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.2.12, בוקר
ב', 13.02.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
ב', 06.02.2012 עזון עתמה, יום ב' 6.2.12, בוקר
ה', 02.02.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, אחה"צ
ה', 02.02.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, בוקר
ג', 31.01.2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
ב', 30.01.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
ב', 23.01.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 23.1.12, בוקר
ה', 19.01.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, אחה"צ
ה', 19.01.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, בוקר
ב', 16.01.2012 עזון עתמה, יום ב' 16.1.12, בוקר
א', 15.01.2012 כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום א' 15.1.12, אחה"צ
ה', 05.01.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.1.12, בוקר
ב', 02.01.2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, בוקר
ב', 02.01.2012 חבלה, מועצת הכפרים בזבאד, דרך פונדוק, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, אחה"צ
ג', 27.12.2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
ב', 26.12.2011 בית פוריכ, ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.12.11, בוקר
ה', 22.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
ה', 22.12.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, בוקר
ד', 21.12.2011 כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ד' 21.12.11, אחה"צ
ב', 19.12.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 19.12.11, בוקר
ה', 08.12.2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.12.11, בוקר
ד', 30.11.2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
ג', 29.11.2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.11.11, אחה"צ
ב', 28.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
ה', 24.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
ה', 24.11.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, בוקר
ג', 22.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
ה', 17.11.2011 דיר איסתיא, חארס, עזון עתמה, יום ה' 17.11.11, בוקר
ב', 14.11.2011 מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 14.11.11, בוקר
ה', 10.11.2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.11.11, בוקר
ש', 05.11.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, שבת 5.11.11, בוקר
ה', 27.10.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.10.11, בוקר
ב', 24.10.2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 24.10.11, בוקר
ב', 17.10.2011 עזון, כפר תולת, סיניריא, עזון עתמה, מסחה, רפאת, דיר בלוט. יום שני 17.10.11 בוקר
ב', 17.10.2011 עזון עתמה, שער תמר, בידייה, מסחה, א-זוויה, דיר בלוט, כופר א דיק, ברוקין. יום שני, 17.10.2011 בוקר
ד', 05.10.2011 סיור כפרים : מעבר אליהו, עזון, תולת', עזון עתמה, בית אמין, דיר בלוט, יום ד' 05.10.11 אחה"צ
ה', 29.09.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 29.9.11, בוקר
ג', 27.09.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
ה', 15.09.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.9.11, בוקר
ב', 12.09.2011 מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 12.9.11, בוקר
ה', 08.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
ד', 07.09.2011 חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 7.9.11, אחה"צ
ה', 01.09.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 1.9.11, בוקר
ה', 18.08.2011 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 18.8.11, בוקר
ה', 11.08.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
ד', 10.08.2011 עזון עתמה, יום ד' 10.8.11, בוקר
ה', 04.08.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.8.11, בוקר
ג', 02.08.2011 עזון עתמה ומסחה, יום ג' 2.8.11, בוקר
ד', 27.07.2011 עזון עתמה, שער תמר, יום ד' 27.7.11, בוקר
ה', 21.07.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.7.11, בוקר
ה', 30.06.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 30.6.11, בוקר
ה', 16.06.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.06.11, בוקר
ב', 06.06.2011 עזון עתמה, יום ב' 6.6.11, בוקר
ה', 02.06.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.6.11, בוקר
ה', 26.05.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 26.5.11, אחה"צ
ה', 19.05.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.5.11, בוקר
ה', 05.05.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
ה', 21.04.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.4.11, בוקר
ה', 07.04.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
ה', 24.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
ה', 24.03.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.3.11, בוקר
א', 13.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
ה', 10.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עזון עתמה, תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ה', 24.02.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.2.11, בוקר
ה', 10.02.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.2.11, בוקר
ב', 07.02.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 7.2.11, בוקר
ג', 01.02.2011 חבלה, עזון עתמה, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
ה', 27.01.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
א', 23.01.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 23.1.11, בוקר
ה', 20.01.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 20.1.11, אחה"צ
ש', 15.01.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שבת 15.1.11, בוקר
ה', 13.01.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
ד', 12.01.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 12.1.11, אחה"צ
ה', 30.12.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 30.12.10, בוקר
ד', 29.12.2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ג', 21.12.2010 בית פוריכ, יום ג' 21.12.10, בוקר
ב', 20.12.2010 חבלה, ראס א טירה, ג'יוס, פלאמיה, עזון עתמה, יום ב' 20.12.10, בוקר
ה', 16.12.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.12.10, בוקר
ד', 15.12.2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
ה', 09.12.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 9.12.10, אחה"צ
ב', 06.12.2010 ביקור כפרים: סיניריה
ה', 02.12.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.12.10, בוקר
א', 28.11.2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 28.11.10, בוקר
ה', 25.11.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
ו', 19.11.2010 יום ו' 19.11.10, בוקר
ה', 18.11.2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 18.11.10, בוקר
ה', 11.11.2010 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 11.11.10, אחה"צ
ב', 08.11.2010 מעבר חקלאי חבלה, עזון עתמה ,בוקר 8.11.10
ה', 04.11.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.11.10, בוקר
א', 24.10.2010 עזון עתמה, יום א' 24.10.10, בוקר
ה', 21.10.2010 עזון עתמה, יום ה' 21.10.10, אחה"צ
ה', 21.10.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.10.10, בוקר
א', 10.10.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 10.10.10, בוקר
ה', 07.10.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 7.10.10, בוקר
ה', 23.09.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 23.9.10, בוקר
ב', 13.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.9.10, בוקר
ש', 11.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה
ה', 09.09.2010 עזון עתמה, יום ה' 9.9.10, בוקר
ד', 01.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ד' 1.9.10, בוקר
ב', 23.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 23.8.10, בוקר
ש', 21.08.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, יום ש' 21.8.10, בוקר
ה', 12.08.2010 עזון עתמה, יום ה' 12.8.10, בוקר
א', 08.08.2010 ג'ית, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום א' 8.8.10, בוקר
ה', 05.08.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
ב', 02.08.2010 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 2.8.10, בוקר
ה', 29.07.2010 עזון עתמה, יום ה' 29.7.10, בוקר
ו', 23.07.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ו' 23.7.10, בוקר
ה', 22.07.2010 עזון עתמה, יום ה' 22.7.10, בוקר
ג', 20.07.2010 זעתרה (תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ג' 20.7.10, בוקר
ה', 15.07.2010 עזון עתמה, יום ה' 15.7.10, בוקר
ג', 13.07.2010 זעתרה (תפוח), עזון עתמה, יום ג' 13.7.10, אחה"צ
ה', 08.07.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
ש', 03.07.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 3.7.10, בוקר
ה', 01.07.2010 עזון עתמה, יום ה' 1.7.10, בוקר
ד', 30.06.2010 עזון עתמה, יום ד' 30.6.10, בוקר
ה', 24.06.2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ה' 24.6.10, אחה"צ
ד', 23.06.2010 עזון עתמה, יום ד' 23.6.10, אחה"צ
ב', 21.06.2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 21.6.10, אחה"צ
ה', 17.06.2010 עזון עתמה, יום ה' 17.6.10, בוקר
ג', 15.06.2010 דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 15.6.10, אחה"צ
א', 06.06.2010 דיר בלוט, עזון, עזון עתמה, יום א' 6.6.10, בוקר
ש', 29.05.2010 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, יום ש' 29.5.10, בוקר
ב', 24.05.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 24.5.10, בוקר
ה', 20.05.2010 עזון עתמה, יום ה' 20.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, בוקר
ו', 14.05.2010 עזון עתמה, יום ו' 14.5.10, בוקר
ה', 13.05.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
ה', 06.05.2010 עזון עתמה, יום ה' 6.5.10, בוקר
ד', 05.05.2010 עזון עתמה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, בוקר
ג', 04.05.2010 חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.5.10, אחה"צ
ג', 27.04.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 27.4.10, בוקר
א', 25.04.2010 עזון עתמה, יום א' 25.4.10, בוקר
ה', 22.04.2010 עזון עתמה, יום ה' 22.4.10, בוקר
ד', 21.04.2010 חווארה, עזון עתמה, יום ד' 21.4.10, בוקר
ה', 15.04.2010 מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
ג', 13.04.2010 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 13.4.10, אחה"צ
ה', 08.04.2010 עזון עתמה, יום ה' 8.4.10, בוקר
ה', 01.04.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
א', 28.03.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 28.3.10, בוקר
ה', 25.03.2010 עזון עתמה, יום ה' 25.3.10, בוקר
ה', 18.03.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ה', 11.03.2010 עזון עתמה, יום ה' 11.3.10, בוקר
ג', 09.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, בוקר
ג', 09.03.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, אחה"צ
ב', 08.03.2010 עזון עתמה, יום ב' 8.3.10, בוקר
ב', 08.03.2010 עזון עתמה, יום ב' 8.3.10, בוקר
ה', 04.03.2010 עזון עתמה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
ג', 02.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.3.10, בוקר
א', 28.02.2010 עזון עתמה, יום א' 28.2.10, בוקר
ה', 25.02.2010 עזון עתמה, יום ה' 25.2.10, בוקר
ג', 23.02.2010 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 23.2.10, בוקר
ג', 23.02.2010 עזון עתמה, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
ב', 22.02.2010 עזון עתמה, יום ב' 22.2.10, בוקר
א', 21.02.2010 עזון עתמה, יום א' 21.2.10, בוקר
ד', 17.02.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
ג', 16.02.2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
א', 14.02.2010 עזון עתמה, יום א' 14.2.10, בוקר
ו', 12.02.2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ו' 12.2.10, בוקר
ג', 09.02.2010 עזון עתמה, יום ג' 9.2.10, בוקר
ב', 08.02.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 8.2.10, אחה"צ
ד', 03.02.2010 עזון עתמה, יום ד' 3.2.10, בוקר
ג', 02.02.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 2.2.10, בוקר
ה', 28.01.2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ה', 28.01.2010 עזון עתמה, יום ה' 28.1.10, בוקר
ה', 28.01.2010 עזון עתמה, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ג', 26.01.2010 עזון עתמה, יום ג' 26.1.10, אחה"צ
א', 24.01.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 24.1.10, בוקר
א', 24.01.2010 עזון עתמה, יום א' 24.1.10, בוקר
ו', 22.01.2010 חבלה, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ו' 22.1.10, בוקר
ג', 19.01.2010 עזון עתמה, יום ג' 19.1.10, בוקר
ג', 19.01.2010 עזון עתמה, יום ג' 19.1.10, אחה"צ
ב', 18.01.2010 עזון עתמה, יום ב' 18.1.10, בוקר
ב', 18.01.2010 עזון עתמה, יום ב' 18.1.10, בוקר
ה', 14.01.2010 עזון עתמה, יום ה' 14.1.10, בוקר
ג', 12.01.2010 עזון עתמה, יום ג' 12.1.10, בוקר
ה', 07.01.2010 עזון עתמה, יום ה' 7.1.10, אחה"צ
ד', 06.01.2010 עזון עתמה, יום ד' 6.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 עזון עתמה, יום ה' 31.12.09, בוקר
ג', 29.12.2009 עזון עתמה, יום ג' 29.12.09, בוקר
ג', 29.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
ג', 29.12.2009 עזון עתמה, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
א', 27.12.2009 עזון עתמה, יום א' 27.12.09, בוקר
ה', 17.12.2009 עזון עתמה, יום ה' 17.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
א', 06.12.2009 עזון עתמה, יום א' 6.12.09, בוקר
ג', 01.12.2009 עזון עתמה, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
ג', 01.12.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
ג', 24.11.2009 עזון עתמה, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
ג', 24.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
ב', 23.11.2009 עזון עתמה, יום ב' 23.11.09, בוקר
ה', 19.11.2009 עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
ה', 19.11.2009 עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, בוקר
ה', 19.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
א', 15.11.2009 עזון עתמה, יום א' 15.11.09, בוקר
א', 15.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 15.11.09, אחה"צ
ה', 12.11.2009 עזון עתמה, יום ה' 12.11.09, אחה"צ
ד', 11.11.2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 11.11.09, בוקר
ד', 11.11.2009 עזון עתמה, יום ד' 11.11.09, בוקר
ב', 09.11.2009 עזון עתמה, יום ב' 9.11.09, בוקר
ב', 09.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 9.11.09, בוקר
ה', 05.11.2009 עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
ה', 05.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
ה', 05.11.2009 עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, בוקר
ה', 05.11.2009 עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, בוקר
ד', 28.10.2009 עזון עתמה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
ד', 28.10.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
ב', 26.10.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
א', 25.10.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 25.10.09, בוקר
א', 25.10.2009 עזון עתמה, יום א' 25.10.09, בוקר
ו', 23.10.2009 עזון עתמה, יום ו' 23.10.09, בוקר
ה', 22.10.2009 עזון עתמה, יום ה' 22.10.09, בוקר
ד', 21.10.2009 עזון עתמה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
ג', 20.10.2009 עזון עתמה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
ה', 15.10.2009 עזון עתמה, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
ד', 14.10.2009 עזון עתמה, יום ד' 14.10.09, אחה"צ
ד', 07.10.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 7.10.09, בוקר
ה', 01.10.2009 עזון עתמה, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
ה', 17.09.2009 עזון עתמה, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
ה', 10.09.2009 עזון עתמה, יום ה' 10.9.09, בוקר
ד', 09.09.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
ג', 08.09.2009 עזון עתמה, יום ג' 8.9.09, אחה"צ
א', 06.09.2009 עזון עתמה, יום א' 6.9.09, בוקר
ה', 03.09.2009 עזון עתמה, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
ד', 02.09.2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
ד', 02.09.2009 עזון עתמה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
ב', 31.08.2009 עזון עתמה, יום ב' 31.8.09, בוקר
ב', 31.08.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
ה', 27.08.2009 עזון עתמה, יום ה' 27.8.09, בוקר
ד', 26.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ג', 25.08.2009 עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
ב', 24.08.2009 זעתרה (תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ב' 24.8.09, בוקר
ה', 20.08.2009 עזון עתמה, יום ה' 20.8.09, אחה"צ
ד', 19.08.2009 עזון עתמה, יום ד' 19.8.09, בוקר
ד', 19.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 19.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 עזון עתמה, יום א' 16.8.09, בוקר
ה', 13.08.2009 עזון עתמה, יום ה' 13.8.09, בוקר
ג', 11.08.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 11.8.09, אחה"צ
ג', 11.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 11.8.09, בוקר
ב', 10.08.2009 עזון עתמה, יום ב' 10.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 עזון עתמה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 עזון עתמה, יום ד' 5.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 5.8.09, בוקר
ג', 04.08.2009 עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
ג', 04.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
א', 02.08.2009 עזון עתמה, יום א' 2.8.09, בוקר
ה', 30.07.2009 עזון עתמה, יום ה' 30.7.09, בוקר
ג', 28.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 עזון עתמה, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
א', 19.07.2009 עזון עתמה, יום א' 19.7.09, בוקר
ש', 18.07.2009 עזון עתמה, יום ש' 18.7.09, בוקר
ו', 17.07.2009 עזון עתמה, יום ו' 17.7.09, אחה"צ
ה', 16.07.2009 עזון עתמה, יום ה' 16.7.09, בוקר
ד', 15.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, אחה"צ
ד', 15.07.2009 עזון עתמה, יום ד' 15.7.09, בוקר
ג', 14.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
ב', 13.07.2009 עזון עתמה, יום ב' 13.7.09, בוקר
ב', 13.07.2009 עזון עתמה, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 עזון עתמה, יום א' 12.7.09, בוקר
א', 12.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 עזון עתמה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
ה', 09.07.2009 עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
ה', 09.07.2009 עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, אחה"צ
ה', 09.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 עזון עתמה, יום ב' 6.7.09, בוקר
א', 05.07.2009 עזון עתמה, יום א' 5.7.09, בוקר
א', 05.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 5.7.09, אחה"צ
ד', 01.07.2009 עזון עתמה, יום ד' 1.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 עזון עתמה, יום ג' 30.6.09, בוקר
ג', 30.06.2009 עזון עתמה, יום ג' 30.6.09, בוקר
ב', 29.06.2009 עזון עתמה, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
ה', 25.06.2009 עזון עתמה, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 24.6.09, בוקר
ג', 23.06.2009 עזון עתמה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 עזון עתמה, יום ב' 22.6.09, בוקר
א', 21.06.2009 עזון עתמה, יום א' 21.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 עזון עתמה, יום ה' 18.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
ד', 17.06.2009 עזון עתמה, יום ד' 17.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 עזון עתמה, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 16.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 עזון עתמה, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 עזון עתמה, יום ב' 15.6.09, בוקר
ה', 11.06.2009 עזון עתמה, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
ה', 11.06.2009 זעתרה (תפוח), עזון עתמה, יום ה' 11.6.09, בוקר
ב', 08.06.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ב' 8.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 עזון עתמה, יום ה' 4.6.09, בוקר
ד', 03.06.2009 עזון עתמה, יום ד' 3.6.09, בוקר
ג', 02.06.2009 עזון עתמה, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
ד', 27.05.2009 עזון עתמה, יום ד' 27.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 עזון עתמה, יום ג' 26.5.09, בוקר
ב', 25.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 25.5.09, אחה"צ
ב', 25.05.2009 עזון עתמה, יום ב' 25.5.09, אחה"צ
א', 24.05.2009 עזון עתמה, יום א' 24.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 עזון עתמה, יום ה' 21.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 עזון עתמה, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ד', 20.05.2009 עזון עתמה, יום ד' 20.5.09, בוקר
ד', 20.05.2009 עזון עתמה, יום ד' 20.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, אחה"צ
ב', 18.05.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 18.5.09, בוקר
ב', 18.05.2009 עזון עתמה, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 14.5.09, בוקר
ד', 13.05.2009 עזון עתמה, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 עזון עתמה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 עזון עתמה, יום א' 10.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 עזון עתמה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
ד', 06.05.2009 עזון עתמה, יום ד' 6.5.09, אחה"צ
ג', 05.05.2009 עזון עתמה, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
ב', 04.05.2009 עזון עתמה, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
ב', 04.05.2009 עזון עתמה, יום ב' 4.5.09, בוקר
א', 03.05.2009 עזון עתמה, יום א' 3.5.09, בוקר
ו', 01.05.2009 עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 1.5.09, בוקר
ו', 01.05.2009 עזון עתמה, יום ו' 1.5.09, אחה"צ
ה', 30.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 30.4.09, בוקר
ה', 30.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
ג', 28.04.2009 עזון עתמה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
ג', 28.04.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.4.09, בוקר
ב', 27.04.2009 עזון עתמה, יום ב' 27.4.09, בוקר
א', 26.04.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, בוקר
א', 26.04.2009 עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
א', 26.04.2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 23.4.09, בוקר
ה', 23.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ד', 22.04.2009 עזון עתמה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
ג', 21.04.2009 עזון עתמה, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
ג', 21.04.2009 עזון עתמה, יום ג' 21.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 עזון עתמה, יום ב' 20.4.09, בוקר
ו', 17.04.2009 עזון עתמה, יום ו' 17.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 16.4.09, בוקר
ג', 14.04.2009 עזון עתמה, יום ג' 14.4.09, בוקר
ב', 13.04.2009 עזון עתמה, יום ב' 13.4.09, בוקר
א', 12.04.2009 עזון עתמה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
ה', 09.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
ה', 09.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 9.4.09, בוקר
ד', 08.04.2009 עזון עתמה, יום ד' 8.4.09, בוקר
ג', 07.04.2009 עזון עתמה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
ב', 06.04.2009 עזון עתמה, יום ב' 6.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 עזון עתמה, יום א' 5.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 עזון עתמה, יום א' 5.4.09, בוקר
ו', 03.04.2009 חווארה, עזון עתמה, יום ו' 3.4.09, בוקר
ה', 02.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 2.4.09, בוקר
ד', 01.04.2009 עזון עתמה, יום ד' 1.4.09, בוקר
ג', 31.03.2009 עזון עתמה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 ארתאח, עזון עתמה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
ב', 30.03.2009 עזון עתמה, יום ב' 30.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 א-ראס, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 30.3.09, בוקר
א', 29.03.2009 עזון עתמה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
א', 29.03.2009 עזון עתמה, יום א' 29.3.09, בוקר
א', 29.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
ה', 26.03.2009 עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ה' 26.3.09, אחה"צ
ה', 26.03.2009 עזון עתמה, יום ה' 26.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 עזון עתמה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 עזון עתמה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 עזון עתמה, יום ב' 23.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 עזון עתמה, יום ב' 23.3.09, בוקר
ש', 21.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, אחה"צ
ש', 21.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, בוקר
ד', 18.03.2009 עזון עתמה, יום ד' 18.3.09, אחה"צ
ג', 17.03.2009 עזון עתמה, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
א', 15.03.2009 עזון עתמה, יום א' 15.3.09, בוקר
א', 15.03.2009 חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 15.3.09, בוקר
ש', 14.03.2009 עזון עתמה, יום ש' 14.3.09, אחה"צ
ד', 11.03.2009 עזון עתמה, יום ד' 11.3.09, בוקר
ג', 10.03.2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 10.3.09, בוקר
א', 08.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 8.3.09, בוקר
ה', 05.03.2009 עזון עתמה, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ד', 24.12.2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
ה', 20.11.2008 עזון עתמה, יום ה' 20.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 עזון עתמה, יום ב' 17.11.08, בוקר
ה', 13.11.2008 עזון עתמה, יום ה' 13.11.08, אחה"צ
א', 26.10.2008 עזון עתמה, יום א' 26.10.08, בוקר
ה', 16.10.2008 עזון עתמה, יום ה' 16.10.08, בוקר
א', 05.10.2008 עזון עתמה, יום א' 5.10.08, בוקר
ה', 02.10.2008 עזון עתמה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
א', 28.09.2008 עזון עתמה, יום א' 28.9.08, בוקר
ה', 25.09.2008 עזון עתמה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ב', 15.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 15.9.08, בוקר
א', 14.09.2008 עזון עתמה, יום א' 14.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 עזון עתמה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
א', 07.09.2008 עזון עתמה, יום א' 7.9.08, בוקר
ה', 04.09.2008 עזון עתמה, יום ה' 4.9.08, בוקר
ה', 04.09.2008 עזון עתמה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 עזון עתמה, יום א' 31.8.08, בוקר
ה', 28.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ה', 28.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
א', 24.08.2008 עזון עתמה, יום א' 24.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
ד', 20.08.2008 עזון עתמה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
א', 17.08.2008 עזון עתמה, יום א' 17.8.08, בוקר
ה', 14.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
א', 10.08.2008 עזון עתמה, יום א' 10.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
ד', 06.08.2008 דיר בלוט, עזון עתמה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
א', 03.08.2008 עזון עתמה, יום א' 3.8.08, בוקר
ב', 28.07.2008 עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.7.08, בוקר
ה', 24.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
ב', 21.07.2008 עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 עזון עתמה, יום א' 20.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
ה', 17.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
ה', 10.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
א', 29.06.2008 עזון עתמה, יום א' 29.6.08, בוקר
ה', 26.06.2008 עזון עתמה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 25.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
ש', 21.06.2008 עזון עתמה, יום ש' 21.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ש', 07.06.2008 עזון עתמה, יום ש' 7.6.08, אחה"צ
ה', 05.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.6.08, אחה"צ
ה', 29.05.2008 א-ראס, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 29.5.08, אחה"צ
ד', 28.05.2008 עזון עתמה, יום ד' 28.5.08, בוקר
א', 25.05.2008 עזון עתמה, יום א' 25.5.08, בוקר
א', 25.05.2008 עזון עתמה, יום א' 25.5.08, בוקר
ה', 22.05.2008 עזון עתמה, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
ב', 19.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 עזון עתמה, יום א' 18.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ה', 15.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ג', 13.05.2008 עזון עתמה, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
ש', 03.05.2008 עזון עתמה, יום ש' 3.5.08, אחה"צ
ב', 25.02.2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
ש', 09.02.2008 חווארה, עזון, עזון עתמה, יום ש' 9.2.08, בוקר
ה', 13.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 13.12.07, אחה"צ