Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

ב', 24.02.2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 03.02.2020 עופר - חברות ופעילות בהתארגנות בלתי מותרת וביצוע שרות
ד', 29.01.2020 עופר - חברות ונשיאת תפקיד בהתאחדות בלתי מותרת
ב', 13.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים
ד', 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 12.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 06.11.2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ב', 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
א', 15.09.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
ב', 02.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 12.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 01.07.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 27.05.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 24.03.2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 17.03.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 25.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ד', 20.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 13.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ב', 11.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ב', 07.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 26.12.2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 12.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 05.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 04.11.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 22.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 05.09.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר עד תום ההליכים
ד', 29.08.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 19.08.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ב', 23.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
א', 18.03.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 04.03.2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
ד', 13.12.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 13.09.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי
ב', 24.07.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
ב', 05.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 20.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 20.12.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.12.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
ד', 23.11.2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
א', 25.09.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 18.09.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
ד', 24.08.2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.08.2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 08.08.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 02.08.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 25.05.2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 05.04.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 10.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 29.12.2015 עופר - הארכת מעצר, נשים
ג', 22.12.2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
א', 13.12.2015 עופר - קטינים, נשים
א', 06.12.2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 18.11.2015 עופר - קטינים, נשים
ג', 17.11.2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 10.11.2015 עופר - קטינים, נשים
ד', 04.11.2015 עופר - נשים, פיגועים
א', 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
א', 25.10.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ב', 12.10.2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
א', 20.09.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ב', 24.08.2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 23.08.2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 12.08.2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
ב', 10.08.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ג', 04.08.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ד', 29.07.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 13.07.2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 06.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 29.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 22.06.2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 22.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 28.05.2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 21.05.2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
ג', 12.05.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ב', 04.05.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 15.04.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 16.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 09.02.2015 עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 26.01.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 21.01.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 13.01.2015 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 10.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 17.08.2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
א', 10.08.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 04.08.2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
א', 06.07.2014 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 12.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 24.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 23.03.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 17.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 06.01.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 06.01.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 30.12.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 18.11.2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
ב', 11.11.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.11.2013 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 31.10.2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
א', 27.10.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
א', 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 07.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 07.10.2013 עופר - מעצר מנהלי, קטינים
ב', 30.09.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 01.09.2013 עופר - חקירת עד, קטינים
ב', 26.08.2013 עופר - גזר דין, התעללות
ג', 13.08.2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 05.08.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 29.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ג', 09.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 07.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 30.06.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 25.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 24.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 18.06.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 28.05.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 27.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 13.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 29.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 28.04.2013 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 04.03.2013 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 12.02.2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 04.02.2013 עופר - חקירת עד, התעללות
ב', 31.12.2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
ב', 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 17.12.2012 עופר - תנאי מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 03.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 05.11.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 22.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 10.10.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.09.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 18.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 14.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 21.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 10.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 09.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.04.2012 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 02.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 28.03.2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 30.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.01.2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 08.01.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 28.11.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
א', 04.09.2011 עופר - מנועים (ממפגש עם עו"ד), חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 24.08.2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 02.08.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 27.07.2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 05.06.2011 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 30.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 02.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 28.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 21.04.2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 10.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 14.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ב', 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 17.01.2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
ב', 10.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
ב', 06.12.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 30.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 11.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ד', 15.09.2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 04.08.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 01.07.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 28.06.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 28.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 16.06.2010 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 08.06.2010 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, תעבורה
ב', 07.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ד', 26.05.2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
ד', 14.04.2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
ב', 12.04.2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 10.03.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 18.02.2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 16.02.2010 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 09.02.2010 עופר - הארכת מעצר, מפלילים
ב', 25.01.2010 בג"צ - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 07.01.2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 31.12.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 24.12.2009 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 23.11.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 22.10.2009 עופר - שחרור בערבות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 03.09.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 02.09.2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 19.08.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.08.2009 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 12.08.2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
ב', 10.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 05.08.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 27.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 22.07.2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 22.07.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 15.07.2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 13.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 29.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 22.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
א', 21.06.2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 01.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 20.05.2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
א', 03.05.2009 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 11.03.2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
ב', 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
א', 01.03.2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 17.02.2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 16.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 09.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 23.12.2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 25.11.2008 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור